leilek.kg
Платформанын
катышуучусунун
каттоо формасы

Положение платформы

«Лейлек – КGонугууучун» Платформасынын Жобосу (Долбоор)

 

ЖОБО Платформанын ___ мучосу катышкан жыйында 2016-жылдын 4-августу куну бекитилди.

«Лейлек – КG онугуу учун» Платформасынын Жобосу

Жалпы болум

«Лейлек.Кg онугуу учун» Платформасы (мындан ары «Платформа») Лейлек районунун аймагында ишмердуулук жургузгон, юридикалык каттоодон откон коомдук уюмдардын демилгеси менен тузулгон официалдуу, ачык, коз карандысыз, Жобосунун негизинде озун-озу башкарган, формалдуу эмес уюм.

АКТЕД эл аралык уюму жана Баткен Айылдык Кенеш Кызматыны Платформанын тузулушуно комоктошуучу уюмдар катары анын мучосу боло алат жана кенеш беруу мумкунчулукторуно ээ.

Платформа озунун ишмердуулугундо макулдашылып кабыл алынган томонкудой эреже-тартиптердин негизинде иш жургузот:

Платформадагы мучолук ыктыярдуу жана эркин;

Платформанын чечимдерине кошулуу ыктыярдуу жана эркин;

Платформанын мучолорунун тен укуктуулугу жана бирин-бири урматоосу;

Чечимдерди демократиялык негизде кабыл алуу (мучолордун бирдей добушка ээлиги, маселени эркин жана чогуу талкуулоо, чечим кабыл алууну аныкталган тартиптердин негизинде жургузуу);

Чечимдерди кабыл алууда кызыкчылыктардын чыр-чатагына жол бербоо;

Платформанын негизги максаты жана милдеттери.

Максат: Лейлек районунун туруктуу – экономикалык онугуусу учун бейокмот уюмдардын ишин жандандыруу жана ишмердуулугун координациялоо;

Милдеттер:                        - Райондогу бейокмот уюмдардын туруктуулугун кучотуу учун маалыматтык камсыздоо, оз ара тажрыйба алмашуу, кенеш беруучулук иш-аракеттерди жургузуу;

            - Мамлекеттик, жергиликтуу бийлик органдарынын, ишкерлер чойросунун жана бейокмот уюмдардын катышуусундагы райондун туруктуу-экономикалык онугуу маселелери боюнча баарлашуу аянтчасын тузуу жана активдуу катышуу;

<!--[if !supportTextWrap]-->

Платформадагы мучолук.

Платформанын мучолору жана тузуучулору болуп тузулуу мезгилинде жыйынга катышкан, Лейлек районунда ишмердуулук жургузгон жана юридикалык каттоодон откон ____ коомдук уюм болуп эсептелет (тизме тиркелет).

Платформага мучо болуу ыктыярдуу.

Лейлек районунун аймагында ишмердуулук жургузгон ар бир коомдук уюм Платформанын мучосу боло алат.

Платформага мучо болуу учун томонкудой иш-кагаздарын сунуш кылуу керек:

Платформага мучолукко кабыл алуу тууралуу коомдук уюмдун жетекчисинин АРЫЗы;

Уюм жана анын ишмердуулугу жонундо маалымат;

Платформага мучолукко кабыл алуунун жана мучолуктон чыгаруунун тартиби:

Платформага мучолукко берилген арыз жана маалымат кагаздар Платформанын мучолорунун жалпы жыйынында каралып, мучолордун 2/3 болугунун макулдугу менен кабыл алынат.

Ал эми Платформанын мучолугунон чыгып кетуу арызы да ушундай эле тартипте каралып, мучолордун 2/3 болугунун добушу менен жалпы жыйында чечилет.

  • Платформанын башкаруу структурасы жана башкаруу органдары.

Платформанын эн жогорку башкаруу органы болуп Платформа мучолорунун жалпы жыйыны эсептелет. Ал кеминде жылына эки жолу чакырылып турат жана жыйында жалпы мучолордун 2/3 болугу катышкан учурда анын чечимдери кучко ээ болот;

Платформанын жыйындарынын аралыгында анын ишмердуулугун шайлоо жолу менен бир жылдык моонотко аныкталган 5 коомдук уюмдардын окулдорунон турган Координациялык Кенеш жургузот.

Платформанын жыйындарынын убактысы, орду, кун тартиби Координациялык кенештин курамы тарабынан аныкталат жана уюштурулат;

Керектуу учурда Платформа мучолорунун копчулугунун талабы боюнча кезексиз жыйын чакырылышы мумкун;

Жалпы жыйында каралуучу маселелер:

Платформанын иш-планын бекитуу, ишмердуулуктун приоритеттуу багыттарын аныктоо;

Платформанын Жобосуна озгортуулорду жана толуктоолорду киргизуу;

Платформанын башкаруу органдарын тузуу, мучолукко кабыл алуу, чыгаруу маселелерин кароо;

Координциялык Кенештин маалыматтарын угуу жана бекитуу;

Координациялык Кенештин мучолору Платформанын ишин пландаштыруу,  мучолордун уюмдук туруктуу онугуусун камсыздоо иштерине жооптуу. Ошондой эле Кенештин мучолору Платформанын ишин мамлекеттик, жергиликтуу бийлик органдары жана ишкерлер окулдору, эл аралык уюмдардын алдында корсотууго, кызматташууга жооптуу;

Координциялык Кенештин мучолору оздорунун арасынан коомдук башталышта иштеген Тораганы шайлап алышат. Анын иш орду оз уюмунун офисинде болот.

Координациялык Кенештин торагасы:

Координациялык Кенештин ишин уюштурат жана жетектейт;

Кенештин жыйынынын кун тартибин, отуу ордун мучолору менен макулдашат жана иш кагаздарынын жургузулушун камсыздайт, торагалык кылат жана чечимдерге/токтомдорго кол коет.

Платформа мучолорунун укуктары жана милдеттери:

Платформанын жыйындарына катышат, шайлоого жана шайланууга укуктуу. Тиешелуу сунуштарды айтып талкуулоого катышууга укуктуу;

Платформанын атынан Координациялык Кенештин макулдугусуз кандайдыр бир кайрылууларды жасоого укук берилбейт;

 Платформа мучолоруно урматтоо менен мамиле жасоого милдеттуу.скачать софт
©2016, Баткен облустунун Лейлек районунун БӨУнын Онлайн платформасы
Бардык укуктар корголгон